ACTIVITATE

Stare Civilă


Actele necesare în vederea înregistrării naşterii sunt:

 • Certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • Certificatul de naştere (dacă mama este minoră) şi actul de indentitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă sunt căsătoriţi.
 • În cazul în care mama copilului nu este căsătorită, iar tatăl acestuia doreşte să-l recunoască, declaraţia de recunoaştere a paternităţii va fi dată în faţa ofiţerului de stare civilă de către ambii parinti ( parintii minori vor fi asistati de catre reprezentantul legal care va prezenta actul de identitate );
 • Parintele cetatean strain : pasaportul original, copie si traducere legalizata in limba romana a filei ce contine datele de identificare ; certificatul de casatorie neapostilat, apostilat sau supralegalizat si traducerea legalizata a acestuia;
 • În situația în care declarantul este cetățean străin, necunoscător al limbii române ori persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, la depunerea documentelor necesare înregistrării nașterii se va folosi interpret autorizat al limbajului mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
 • Înregistrarea naşterii se face în termen de 30 zile de la data naşterii pentru copilul născut viu.
 • Pentru copilul născut mort, termenul este de 3 zile de la naştere.
 • Înregistrarea naşterii pentru copilul născut viu, dar care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile, se va face în termen de 24 ore de la data decesului.
 • Intocmirea actului de nastere al copilului gasit se face in termen de 30 de zile de la data gasirii acestuia pe baza dispozitiei privind plasamentul in regim de urgenta sau dupa caz a sentintei privind plasamentul si a procesului verbal intocmit ( in termen de 3 zile de la data cand a fost gasit copilul) si semnat de serviciul public de asistenta sociala, de reprezentantul unitatii de politie competente si de medic.
 • În cazul în care părinţii au nume de familie diferit, sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului , înregistrarea naşterii se face pe baza declaraţiei scrise semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.
 • Cand declaratia nasterii a fost facuta dupa expirarea termenelor de mai sus , dar nu mai tarziu de un an de la nastere, intocmirea actului se face la cererea scrisa a declarantului, cu aprobarea primarului unitatii administrative-teritoariale, in termen de pana la 30 de zile de la data solicitarii.
 • În lipsa declaraţiei de recunoaştere a mamei, actul de naştere se întocmeşte fără a se completa rubricile referitoare la părinţi. în acest caz, numele de familie şi prenumele se stabilesc prin dispoziţie emisă în termen de 5 zile de la data solicitării de către primarul unităţii administrativ-teritoriale unde se înregistrează naşterea.
 • In cazul parintilor cetateni romani a caror casatorie s-a incheiat in strainatate dar nu a fost transcrisa in registrele romane, nasterea se va inregistra dupa transcrierea casatoriei.
 • Declaratia parintelui care declara nasterea cu privire la domiciliul copilului – daca parintii au domicilii diferite.
 • După înregistrarea naşterii, certificatul de naştere se eliberează unuia dintre părinţi.
 • Declararea nasterii se poate face de catre : oricare dintre parinti, medic, persoane care au fost de fata la nastere, personalul desemnat din unitatea sanitara in care a avut loc nasterea, oricare persoana care a luat cunostinta despre nasterea copilului.
 • Prenumele copilului nu poate fi format din mai mult de 3 cuvinte

Întocmirea actului de naştere pentru copilul găsit sau parasit de mamă în unităţi sanitare se face, în termen de 30 zile, de la data gasirii acestuia de catre s.p.c.e.p in a carui raza teritoriala a fost găsit copilul, pe baza următoarelor documente:

În cazul copilului găsit:

  • Procesul verbal întocmit de poliţie, medic şi reprezentantul serviciului public de asistenţă socială. Procesul verbal se va înregistra la primărie şi va cuprinde: data, locul şi împrejurările în care a fost găsit copilul; sexul copilului şi data presupusă a naşterii acestuia stabilită de medic (se întocmeşte în termen de trei zile de la data găsirii copilului)
  • Declaratia scrisa a persoanei care l-a gasit ori referatul Serviciului Public de Asistenţă Socială (S.P.A.S.).
  • Dispoziţie de stabilire a numelui şi prenumelui
  • Expertiza medico-legală

În cazul copilului parasit de mamă in maternitate:

  • Procesul verbal încheiat de poliţie, conducătorul unităţii sanitare şi reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, care va avea acelaşi cuprins ca şi cel încheiat în cazul copilului găsit;
  • Certificatul medical constatator al naşterii;
  • Dispoziţie de plasament în regim de urgenţă;
  • Dispoziţie de stabilire a numelui şi prenumelui;
  • Răspunsul poliţiei cu privire la rezultatul verificărilor privind identitatea mamei;
  • Declaraţia de înregistrare a naşterii.

Înregistrarea nasterii se face la serviciul stare civilă al primăriei în raza căreia s-a produs.

Întocmirea actului de naştere în cazul adopţiei se face în baza sentinţei judecătoreşti definitive şi irevocabile, însoţită de:

 • Cerere pentru înscrierea sentinţei;
 • Certificatul de naştere al copilului;
 • Actul de identitate al celui care solicită înscrierea sentinţei;
 • Certificatul de căsătorie al adoptatorilor (după caz).


Începând cu data de 19.08.2019, Anexa nr. 24 se va elibera de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4, sediul din Str. Gramont nr. 26, Sector 4.

Documente necesare în vederea eliberării Anexei nr.24 – Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale:

 • Anexa nr.23 – cerere pentru deschiderea procedurii succesorale, în care se precizează calitatea moştenitorilor, adresele de domiciliu complete ale acestora, precum şi bunurile defunctului menţionate în certificatul de atestare fiscală, eliberat de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale în a cărui rază teritorială se află bunurile defunctului.
 • Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, precum și de către alte direcții de impozite și taxe în a căror rază teritorială se află bunurile defunctului;
 • Actul de identitate al persoanei care solicită întocmirea Anexei nr.24;
 • Certificatul de deces al persoanei în urma căreia se solicită deschiderea procedurii
  succesorale;
 • Procură notarială. în cazul în care Anexa nr.24 este solicitată de altă persoană decât eventualii succesibili.

MENŢIUNI:

 • Potrivit art. 954 alin (2) din Codul Civil, moştenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului.
 • Potrivit art. 102 alin.(3) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de deschidere a procedurii succesorale poate fi făcută de oricare dintre succesibili, de către creditorii succesiunii sau ai succesibililor, precum şi de orice altă persoană care justifică un interes legitim

Actele necesare în vederea înregistrării căsătoriei sunt:

 • In declaratia de casatorie, viitorii soti vor arata ca nu exista niciun impediment legal la casatorie si vor mentiona numele de familie pe care il vor purta in timpul casatoriei, conform dispozitiilor art. 282 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, precum si regimul matrimonial ales. În situația în care viitorii soți stabilesc un alt regim matrimonial decât cel al comunității legale, vor prezenta o fotocopie a convenției matrimoniale, autentificată de către notarul public.
 • La depunerea actelor în vederea încheierii căsătoriei este obligatorie prezenţa viitorilor soţi.
 • Casatoria se incheie incepand cu a -11-a zi de la depunerea declaratiei de casatorie, dar nu mai tarziu de a-30-a zi. Daca de la data depunerii declaratiei de casatorie au trecut 30 de zile si casatoria nu a fost incheiata ori daca viitorii soti doresc sa modifice declaratia initiala cu privire la nume sau la regimul matrimonial , acestia vor face o noua declaratie de casatorie.
 • Căsătoria se încheie la serviciul de stare civilă al primăriei unde unul din viitorii soţi au domiciliul sau reşedinţa
 • La încheierea căsătoriei este necesară prezenţa a doi martori, care se vor legitima cu actele de identitate valabile.
 • La încheierea căsătoriei între cetățeni străini sau între aceștia și cetățeni români, dacă nu cunosc limba română, precum și în cazul în care unul sau ambii soți au handicap auditiv sau surdocecitate, se va folosi interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces verbal.

Acordarea stimulentului financiar pentru constituirea familiei se va face de catre Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti. Pentru a fi inregistrati in baza de date, solicitantii pot transmite si solicita informatii suplimentare la adresa de e-mail: constituireafamiliei@ctmb.eu sau pot consulta site-ul instituției accesând www.ctmb.eu. Conditiile cumulative pentru acordarea stimulentului financiar, conform H.C.G.M.B nr. 178/17.05.2017 art. 3, sunt urmatoarele: a) cel puțin unul dintre soți se află la prima căsătorie; b) cel puțin unul dintre soți are domiciliul sau viza de reședință pe raza municipiului București, cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii; c) cel puțin unul dintre soți are vârsta cuprinsă între 18-35 ani. d) sa nu aibă datorii neeșalonate către bugetul local Conform art. 4 din H.C.G.M.B 178/18.05.2017, pentru cetățenii care depășesc vârsta de 35 de ani, dar care îndepliniresc celelalte condiții de acordare enumerate mai sus, stimulentul financiar se acordă cu avizul PRIMARULUI GENERAL. Cererile privind acordarea unui STIMULENT FINANCIAR PENTRU CONSTITUIREA FAMILIEI vor fi înregistrate la Biroul de Relații cu Publicul al CTMB din Calea 13 Septembrie 168-184, sector 4, București. Din data de 10.08.2020 veți putea depune documentaţia și online, arhivată într-un singur folder, prin trimiterea unui singur e-mail la adresa de e-mail: constituireafamiliei@ctmb.eu. Stimulentele financiare se vor acorda in baza dosarelor depuse de catre solicitanti, dosare ce trebuie sa contina urmatoarele documente:
 • Cerere tip (se completează de către soţul care este titularul contului bancar)
 • Acordul privind prelucrarea datelor eu caracter personal, care se va semna şi completa de către ambii soţi, în dublu exemplar, în faţa reprezentantului de la Biroul pentru Relaţii cu Publicul ai CTMB (în cazul depunerii fizice)
 • Copie conformă cu originalul a cărţilor de identitate (CI.) ale ambilor soţi, valabile la momentul depunerii, cu numele de familie purtat după căsătorie. În cazul partenerului care își schimbă numele dupa căsătorie, copiile C.I vor fi în incidența prevederilor art.4, alin. 5 din Lege a 551/2020 și vor fi acceptate si copiile C.I. conforme cu originalul, cu numele purtat anterior căsătoriei
 • Copie conformă cu originalul a certificatului de căsătorie; în cazul căsătoriei oficiate în străinătate se va depune dovada transcrierii actului în registrele de stare civilă române
 • Extras de cont din care să reiasă titularul contului şi codul IBAN. Titularul contului va tl şi semnatarul cererii. Datele bancare trebuie să fie actualizate.
 • Act doveditor prin care cel puţin unul din soţi atestă domiciliul sau reşedinţa în municipiul Bucureşti, cu cel puţin 6 luni înainte de depunerea cererii – copie CI. copie CI. cu viză de reşedinţă, istoricul de domiciliu/reşedinţă.
 • Certificate de atestare fiscală de la bugetul local, din care să reiasă faptul că beneficiarii nu au datorii sau au datorii eşalonate către bugetul local.
* toate actele se vor prezenta pentru conformitate şi în original la Biroul de Relații cu Publicul al CTMB, din Calea 13 Septembrie, nr 168-184, sector 5, București.

Cetățeni români cu domiciliul în România

 • act de identitate valabil (buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie)+xerox
 • certificat de nastere (original+xerox)
 • sentinta divort (original+xerox)
 • certificat de deces (original+xerox)
 • certificat de căsătorie anterior (xerox), purtând mențiunea de divorț sau deces, după caz
 • certificatul medical prenuptial – privind starea sănătăţii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători; certificatele medicale emise de instituţii medicale în străinătate pentru uzul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României trebuie să conţină toate rubricile şi să fie însoţite de traducerea în limba română legalizată, cu apostilă sau supralegalizare, după caz

Cetateni straini

 • act de identitate valabil (cu viza valabila)+xerox
 • legitimatie de sedere in România (dupa caz)+ xerox
 • certificat de nastere (original+xerox+traducere) –apostilate sau supralegalizate (dupa caz)
 • sentinta divort (original+xerox+traducere) – apostilate sau supralegalizate (dupa caz)
 • certificat de deces (original+xerox+traducere)
 • dovada de la ambasada ( sunt indeplinite conditiile cerute de legea nationala pentru incheirea casatoriei ) sau certificat de capacitate matrimoniala sau de stare civila ( dupa caz )
 • dovadă eliberată de direcţia protocol din cadrul ministerului afacerilor externe din care sa rezulte ca tara nu are misiune diplomatica in Romania
 • Declaratie notariala:
  • nume, prenume, pasaport, legitimatie
  • domiciliu ( oras, strada, nr,tara), resedinta
  • data nasterii
  • locul nasterii ( localitate, tara)
  • parinti ( nume de familie si prenume)
  • cunoaste sau nu limba româna
  • nu am fost si nu sunt casatorit
  • de la data desfacerii casatoriei pâna in prezent nu m-am recasatorit
  • declar pe proprie raspundere ca indeplinesc conditiile cerute de legea nationala si romana pentru incheierea casatoriei si nu cunosc nici un motiv de natura legala care sa impiedice incheierea casatoriei
  • regimul matrimonial ales
 • certificat medical prenuptial ( valabil 14 zile de la data emiterii )
  • apt casatorie
  • fara prescurtari
  • se va respecta domiciliul din declaratia notariala+pasaport+resedinta+ legitimatie

Cetateni romani cu domiciliul in strainatate

 • act de identitate valabil + xerocopie
 • certificat de nastere (original+xerocopie)
 • sentinta divort (original+xerocopie)
 • certificat de deces (original+xerocopie)
 • certificat de casatorie (anterioara-xerocopie)
 • declaratie notariala cu domiciliul din strainatate
 • certificat medical prenuptial ( valabil 14 zile de la data emiterii )
  • apt casatorie
  • fara prescurtari
  • se va respecta domiciliul din declaratia notariala+pasaport+resedinta+ legitimatie
 • Cetăţenii români a căror căsătorie s-a încheiat în România şi s-a desfăcut în străinătate trebuie să facă demersurile necesare pentru recunoaşterea sentinţei emisă de instanţa străină de către statul român ( la tribunal – pentru sentintele emise de autoritatile din tarile care nu sunt membre ale uniunii europene ) şi înscrierea menţiunii de divorţ pe actul de căsătorie. Sentintele emise de autoritatile din tarile care sunt membre ale uniunii europene se inscriu cu avizul d.e.p.a.b.d.
 • Cetăţenii români care s-au căsătorit şi au divorţat în străinătate trebuie să facă demersurile necesare pentru înscrierea menţiunilor de casatorie si divorţ.
 • Cetăţenii români care şi-au schimbat ( naturalizat ) numele şi/sau prenumele în străinătate trebuie să facă demersurile necesare pentru înscrierea respectivei menţiuni pe actul de naştere.
 • Autorizarea instantei de tutela de la domiciliul persoanei care cere incuviintarea pentru incheierea casatoriei ( pentru impedimente legate de varsta, rudenie, adoptie)
 • Autorizarea instantei de tutela de la domiciliul minorului, avizul medical, dovada incuviintarii parintilor sau a tutorelui – pentru personele cu varsta intre 16 si 18 ani.
 • La încheierea căsătoriei între cetățeni străini sau între aceștia și cetățeni români, dacă nu cunosc limba română, precum și în cazul în care unul sau ambii soți au handicap auditiv sau surdocecitate, se va folosi interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces verbal.

Termenele de declarare a decesului

 • 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru, pentru întocmirea actului de deces este necesară și dovada eliberată de poliție sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorități a fost sesizată despre deces, in acest caz termenul de 3 zile se calculeaza de la data eliberarii certificatului medical constatator al decesului

Actele necesare în vederea înregistrării decesului (art. 55 alin. (1) din H.G. 64/2011)

 • certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule
 • certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz
 • actul de identitate al decedatului
 • livretul militar sau, după caz, adeverinţa de recrutare a celui decedat
 • fotocopia actului de identitate al declarantului
În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă și/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum și datele de stare civilă. În conformitate cu dispozițiile art. 10 alin. (1) din Legea nr, 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 160 alin. (1) din Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, certificatele de deces se eliberează la cererea membrilor familiei sau persoanelor care justifica un interes legitim, ce se prezinta personal, prin imputernicit cu procura speciala notariala sau prin avocat cu imputernicire avocatiala in original semnata de persoanele enumerate mai sus. În situația în care solicitantul certificatului de deces declară că este membru de familie, este necesară dovada legăturii de rudenie intre acesta și persoana decedată, potrivit art. 405 si 406 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, eliberarea certificatului de deces persoanei îndreptățite/persoanei care justifica un interes legitim se face la cererea acesteia la care se atașează documente justificative (contract de întreținere, beneficiarul unui testament, renta etc ) Adeverinta de inhumare se elibereaza doar la cerere.

Actele necesare sunt:

 • Declaraţia de recunoaştere si incuviintare de nume – se completeaza de catre ambii parinti in fata ofiterului de stare civila;
 • Hotărâre judecătorească, legalizată, rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • Cerere de înscriere a hotărârii judecătoreşti;
 • Cerere de eliberare a noului certificat de stare civilă, însoţită de vechiul certificat;
 • Actul de identitate al persoanei în al cărui statut civil a intervenit una dintre modificările prezentate mai sus;

Actele necesare rectificarii sunt:

 • Cererea de rectificare actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea, intocmita pe formular tip, insotita de actele doveditoare, se depune la serviciul stare civila care are in pastrare actul de stare civila sau la cel de la locul de domiciliu al solicitantului;
 • Actele doveditoare care se anexeaza la cererea prin care se solicita rectificarea sunt:
  • Certificate de stare civila
  • Sentinte judecatoresti
  • Decizii sau dispozitii privind schimbarea numelui pe cale administrativa
 • Rectificarea unor rubrici din actul de stare civila presupune indreptarea eroriilor materiale comise cu ocazia inregistrarilor de stare civila.
 • Ofiterul de stare civila delegat, care primeste cererea, o inregistreaza si intocmeste un referat motivat cuprinzand rezultatul verificarilor efectuate, propunand modul de solutionare a cererii, pe care il prezinta spre aprobare primarului localitatii;
 • Dupa aprobarea referatului si emiterea dispozitiei de catre primar, un exemplar al acesteia se inmaneaza / se transmite solicitantului;

 • Certificatele de naştere sau de căsătorie ( pierdute, sustrase, degradate ) întocmite în baza actelor de stare civilă înregistrate de serviciul stare civilă sector 4 se eliberează numai titularilor actelor sau reprezentantilor legali ai acestora ( pentru copii cu varsta pana in 14 si pentru copii cu varsta cuprinsa intre 14 – 18 ani care nu au avut niciodata act de identitate, certificatul de nastere se elibereaza unuia dintre parinti ), în baza unei cereri şi a actului de identitate valabil.
 • Certificatele de deces ( pierdute, sustrase, degradate ) întocmite în baza actelor de stare civilă înregistrate de serviciul stare civilă sector 4, se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite, în baza unei cereri, a actelor doveditoare privind rudenia şi a actului de identitate al solicitantului.
 • Cetăţenii ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate la primării din alte localităţi şi nu se pot deplasa personal, în vederea obţinerii certificatelor respective, pot depune personal o cerere la serviciul de stare civilă pe teritoriul căruia au domiciliul sau reşedinţa ( fapt ce rezultă din actul de identitate prezentat ), care va solicita primăriei la care a fost înregistrat actul de stare civilă, transmiterea prin poştă a certificatului solicitat, iar după primire, acesta va fi înmanat personal solicitantului.
 • Cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate la serviciul stare civilă sector 4, li se vor elibera certificate pe baza paşaportului.
 • Cetăţenii romani ale căror acte de naştere sau căsătorie au fost înregistrate la serviciul stare civilă sector 4, pot solicita eliberarea certificatului respectiv şi prin împuternicit cu procură specială eliberată numai în vederea procurării certificatului de stare civilă solicitat, autentificată în Romania, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de domiciliu sau reşedinţă sau la notar cu apostila convenţiei de la Haga ( titularii actelor aflati in situatia prezentata mai sus care au implinit varsta de 14 ani vor da procura in nume propriu ).
 • Daca titularul actului si-a schimbat numele si/sau prenumele in strainatate, iar aceasta mentiune nu este inscrisa, la cerere se vor anexa foto copia pasaportului si fotocopia si traducerea documentului din care rezulta schimbarea de nume.
 • Extrasele multilingve de stare civilă se eliberează în aceleași condiții ca și certificatele de stare civilă (naștere, căsătorie, deces)

 • Dovezile de celibat/dovezile de stare civilă se eliberează numai titularului actului în baza unei cereri şi a actului de identitate valabil, de la serviciul stare civila unde a fost inregistrata nasterea și prin împuternicit cu procură specială.
 • Cetăţenii romani ale căror acte de naştere au fost înregistrate la serviciul stare civilă sector 4, pot solicita eliberarea dovezii de celibat şi prin împuternicit cu procură specială eliberată numai în vederea procurării dovezii solicitate, autentificată în Romania, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de domiciliu sau reşedinţă sau la notar cu apostila convenţiei de la Haga.

Cererea de transcriere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente, se adresează primăriei localităţii în raza căreia îşi are domiciliul titularul actului, iar daca nu au avut vreodata domiciliul in Romania, la S.P.C.E.P – sector 1 Bucuresti, care se va prezenta personal sau prin imputernicit cu procura speciala, cu următoarele acte:

Transcriere naștere

 • Certificat / extras de nastere original – neapostilat / apostilat / supralegalizat, extras multilingv neapostilat, netradus, conform Convenției de la Viena nr. 16 din 8.09.1976.
 • Copie xerox
 • Traducere legalizata in limba romana ( notar roman / ambasada)
 • Copie certificat de nastere tata
 • Copie certificat de nastere mama
 • Copie certificat de casatorie parinti
 • Copie act de identitate tata ( CI / CIP / pasaport )
 • Copie act de identitate mama ( CI / CIP / pasaport )
 • Dovada cu ultimul domiciliu din Romania al parintelui care solicita – pentru cetateni romani cu domiciliul in strainatate
 • Copie dovada desfacere casatorie anterioara
 • Declaratie cu domiciliul copilului
 • Acordul parintelui cetatean strain – pentru cetateni moldoveni
 • Procura pentru transcrierea nasterii fiului / fiicei…………..si obtinerea certifcatului de nastere romanesc + precizez ca domiciliul copilului va fi……………
 • Copie act de identitate procurator

Transcriere casatorie

 • Certificat / extras de casatorie original – neapostilat / apostilat / supralegalizat, extras multilingv neapostilat, netradus, conform Convenției de la Viena nr. 16 din 8.09.1976.
 • Copie xerox
 • Traducere legalizata in limba romana ( notar roman / ambasada)
 • Copie certificat de nastere sot
 • Copie certificat de nastere sotie
 • Copie act de identitate sot ( CI / CIP / pasaport )
 • Copie act de identitate sotie ( CI / CIP / pasaport )
 • Dovada cu ultimul domiciliu din Romania– daca sotul care solicita este cetatean roman cu domiciliul in strainatate
 • Copie dovada desfacere casatorie anterioara
 • Declaratie cu numele purtat in casatorie si regimul matrimonial ales – ambii soti
 • Procura pentru transcrierea casatoriei dintre…………… Si obtinerea certifcatului de casatorie romanesc + precizez ca numele purtat in casatorie va fi: sotul……………./ sotia………………….
 • Copie act de identitate procurator

Transcriere deces

 • Certificat / extras de deces original – neapostilat / apostilat / supralegalizat, extras multilingv neapostilat, netradus, conform Convenției de la Viena nr. 16 din 8.09.1976.
 • Copie xerox
 • Traducere legalizata in limba romana ( notar roman / ambasada)
 • Copie certificat de nastere persoana decedata
 • Copie certificat de casatorie persoana decedata
 • Copie dovada desfacere casatorie anterioara
 • Copie act de identitate persoana decedata ( CI / CIP / pasaport )
 • Dovada cu ultimul domiciliu din Romania – daca persoana decedata este cetatean roman cu domiciliul in strainatate
 • Procura pentru transcrierea decesului …………… Si obtinerea certifcatului de deces romanesc
 • Copie act de identitate procurator

Lista statelor semnatare ale Convenției de la Viena – 08.09.1976

 1. Republica Austria
 2. Regatul Belgiei
 3. Bosnia şi Herţegovina
 4. Republica Bulgaria
 5. Republica Capului Verde
 6. Republica Croaţia
 7. Confederaţia Elveţiană
 8. Republica Franceză
 9. Republica Federală Germania
 10. Republica Estonia
 11. Republica Italiană
 12. Marele Ducat al Luxemburgului
 13. Republica Lituania
 14. Republica Macedonia
 15. Muntenegru
 16. Republica Moldova
 17. Regatul Ţărilor de Jos
 18. Republica Polonă
 19. Republica Portugheză
 20. România
 21. Regatul Spaniei
 22. Republica Slovenia
 23. Republica Serbia
 24. Republica Turcia

Înscriere mentiuni( casatorie si divort pe actul de nastere) – casatoria si divortul s-au produs in strainatate, iar actul de casatorie nu s-a transcris in Romania

 • Certificat de casatorie / sentinta divort – neapostilat / apostilat / supralegalizat
 • Copie xerox
 • Traducere legalizata in limba romana ( notar roman / ambasada)
 • Certificat de nastere + copie
 • Declaratie cu numele purtat in casatorie
 • Declaratie cu numele purtat dupa divort
 • Investire cu formula executorie de la tribunal – daca sentinta de divort s-a pronuntat intr-un stat nemembru al Uniunii Europene
 • Procura pentru inscrierea casatoriei si divortului si obtinere certificat de nastere cu mentiuni + precizez ca numele purtat in casatorie va fi……. / precizez ca numele dupa divort va fi…………
 • Copie act de identitate procurator

Înscriere mentiuni (divort pe actul de casatorie) – divort pronuntat in strainatate

 • Sentinta divort – neapostilat / apostilat / supralegalizat
 • Copie xerox
 • Traducere legalizata in limba romana ( notar roman / ambasada)
 • Certificat de nastere + copie
 • Certificat de casatorie + copie
 • Declaratie cu numele purtat dupa divort
 • Investire cu formula executorie de la tribunal– daca sentinta de divort s-a pronuntat intr-un stat nemembru al uniunii europene
 • Procura pentru inscrierea divortului si obtinere certificat de casatorie cu mentiune + precizez ca numele purtat in casatorie va fi……. / precizez ca numele dupa divort va fi…………
 • Copie act de identitate procurator

Înscriere mentiuni ( deces ) – deces produs in strainatate

 • Certificat deces – neapostilat / apostilat / supralegalizat
 • Copie xerox
 • Traducere legalizata in limba romana ( notar roman / ambasada)
 • Certificat de nastere + copie
 • Certificat de casatorie + copie
 • Investire cu formula executorie de la tribunal
 • Procura pentru inscrierea decesului si obtinere certificat de nastere cu mentiuni sau certificat de casatorie cu mentiune
 • Copie act de identitate procurator

Înscriere mentiuni ( casatorie / divort / deces / schimbare de nume) – produse in strainatate

 • Document schimbare nume – neapostilat / apostilat / supralegalizat
 • Copie xerox
 • Traducere legalizata in limba romana ( notar roman / ambasada)
 • Certificat de nastere + copie
 • Certificat de casatorie + copie
 • Procura pentru inscrierea schimbarii de nume si obtinere certificat de nastere sau certificat de casatorie cu noul nume
 • Copie act de identitate procurator

Acte necesare:

 • Cerere tip completată de solicitant, cu domiciliul pe teritoriul sectorului 4 (care va rezulta din actul de identitate prezentat), care trebuie să se prezinte personal sau prin imputernicit cu procura speciala, autentificată în Romania, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de domiciliu sau notar public strain ( pe care trebuie sa fie aplicata apostila conform conventiei de la haga), la sediul serviciului stare civilă sector 4;
 • Monitorul oficial în care a fost publicată schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui;
 • Certificate de stare civilă originale şi copii legalizate;
 • Actul de identitate ( carte de identitate sau, dupa caz pasaport) şi xerocopia acestuia;
 • Declaraţia de consimţămant, autentificată de un notar public, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun, purtat în timpul căsătoriei;
 • Declaraţia de consimţămant, autentificată de un notar public, a persoanei al carei nume se preia;
 • Acte care să justifice cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui;
 • Pentru toti minorii cererile privind publicarea in monitorul oficial si de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui se depun si se semneaza de ambii parinti, iar pentru cei care au implinit varsta de 14 ani cererile vor fi semnate si de catre acestia;
 • Cazier judiciar şi fiscal
 • Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate vor prezenta in locul cazierului fiscal o declaratie autentificata din care sa rezulte ca nu au datorii fata de statul roman, autentificată în Romania, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de domiciliu sau notar public strain ( pe care trebuie sa fie aplicata apostila conform conventiei de la Haga ).
 • Cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui privind pe cetăţeanul roman cu domiciliul în străinătate, se depune împreună cu actele prezentate mai sus, la primăria ultimului domiciliu avut în Romania, prezentand o dovadă în acest sens, eliberată de birourile de evidenta a persoanelor, iar dacă nu a avut niciodata domiciliu în Romania, la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.
 • Cererile de schimbare a numelui pe cale administrativa privind persoanele fara cetatenie domiciliate in Romania se solutioneaza in aceleasi conditii ca si ale cetatenilor romani.

Livretele de familie se eliberează la cererea scrisă a reprezentanţilor familiilor care au domiciliul în sectorul 4, în baza următoarelor acte, după caz:

 • Actele de identitate ale părinţilor, originale şi xerocopii;
 • Certificatele de naştere ale copiilor minori, originale şi xerocopii şi actele de identitate ale copiilor minori care au varsta peste 14 ani, originale şi xerocopii;
 • Certificatul de căsătorie sau de naștere al părinţilor, original şi xerocopie;
 • Certificatul de deces al unuia dintre soţi, original şi xerocopie;
 • Hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, din care să rezulte cărui părinte au fost încredinţaţi copiii, original şi xerocopie;
 • Documente care atestă modificarea relaţiilor de autoritate parentală, încredinţare sau plasament familial al copiilor şi, după caz, adopţia copiilor.
 • Reprezentantul familiei are obligatia sa solicite personal serviciului de stare civila al primariei in a carei raza teritoriala are domiciliul completarea livretului de familie pentru orice situatie aparuta ulterior emiterii documentului( in baza unei cereri, act de identitate valabil, documentul original si xerocopia acestuia care atesta modificarea intervenita)


Acte necesare

 • Actele de identitate ale sotilor si copii ale acestora
 • Certificatul de casatorie si copie a acestuia
 • Certificatele de nastere ale sotilor si copii ale acestora
 • Livretul de familie
 • Certificatele de nastere ale copiilor majori si copii ale acestora
 • Actele se depun personal de catre ambii soti la primaria care are in pastrare actul de casatorie sau la primaria de la ultima locuinta comuna a sotilor;
 • In a 30 a zi de la data depunerii dosarului se va completa declaratia de staruinta de catre ambii soti sau declaratia de renuntare de catre unul dintre soti;
 • In max. 5 zile de la data depunerii declaratiei de staruinta se elibereaza certificatele de divort sotilor;
 • Taxa de divort – 675 lei. Plata este disponibila prin reteaua de statii de plata prezenta in MegaImage – Selfpay, cat si prin sectiunea de plati onlineplati.deps4.ro
 • Transcrierea certificatelor de divort emise de autoritatile romane in registrele de stare civila din alte state membre ale uniunii europene se poate efectua numai daca sunt insotite de certificatul prevazut de art. 39 din regulamentul C. E. Nr. 2201/2003.
 • Certificatul prevazut de art. 39 din Regulamentul C. E. Nr. 2201/2003 se emite de catre instanta care ar fi fost competenta sa judece cererea de divort.

 1. Republica Albania
 2. Republica austria (trebuie apostilate)
 3. Bulgaria
 4. Bosnia şi Herţegovina
 5. Republica Cehă
 6. Republica Populară Chineză
 7. Republica Populară Democrată Coreeană
 8. Croaţia
 9. Republica Cuba
 10. Republica Franceză
 11. Republica Macedonia
 12. Republica Moldova
 13. Republica Populară Mongolă
 14. Republica Muntenegru
 15. Republica Polonă
 16. Federaţia Rusă
 17. Republica Serbia
 18. Republica Slovacă
 19. Republica Slovenia
 20. Republica Ungară
 21. Ucraina

 • Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cu excepţia celor care au redobândit cetăţenia română, se face în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere – art. 41 alin. (5) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Cererea de reconstituire sau de întocmire ulterioară a unui act de stare civilă se soluţionează în termen de 30 de zile, prin dispoziţie a primarului – art. 54 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Cererea de rectificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea se soluţionează în termen de 30 de zile prin emiterea dispoziţiei primarului – art. 58 alin. (3) din Legea nr. 119/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Cererea de schimbare a numelui pe cale administrativă, se soluţionează prin emiterea de către preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, a dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea cererii de către serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor competent – art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată cu modificări şi completări, prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Interacționează cu noi apelând numărul unic de Call-Center sau prin email info@deps4.ro