ACTIVITATE

Evidenţa Persoanelor

Documente necesare privind evidenţa persoanelor

Furnizarea unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor este reglementată de OUG nr. 97/2005, republicată, cu modificările si completările ulterioare şi Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 1. Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate in valoare de 1 leu achitata la Of. Postal Sector 4, online sau la aparatele Selfpay.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:

 1. Acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;
 2. Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a) sau după caz, la lit. d);
 3. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;
 4. Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţie de locuinţă;
 5. Actul de identitate al unuia dintre părinţii sau al reprezentantului său legal ori actul de încredinţare, însoţit, după caz, de umul din actele prevăzute la lit. a) – d), în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

Dovada domiciliului se poate face cu unul din următoarele documente:

A. Acte încheiate în condiţii de validitate privind titlul locativ, pot fi reprezentate de unul dintre următoarele documente:

   1. Contract de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă(însoţit de procesul-verbal de predare-primire-recepţie a locuinţei, după caz);
   2. Contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
   3. Contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de habitaţie, sau uzufruct-viager , situaţie în care , solicitantului îi va fi necesar pe lângă contract şi acordul deţinătorului uneia dintre clauzele prezentate mai sus, din care să rezulte că este de accord cu eliberarea actului de identitate al solicitantului la adresa respectivă;
   4. Contractul de schimb de locuinţe:
   5. Contractul(convenţia) de partaj voluntar (dacă a fost înscris în Registrul de Transcripţiuni Imobiliare);
   6. Contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
   7. Contractul de închiriere care are ca obiect un imobil tip locuinţă privind fondul locativ de stat:
   8. Certificatul de moştenitor;
   9. Hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă (dacă a fost înscris în Registrul de Transcripţiuni Imobiliare);
   10. Autorizaţia de construcţie ori contractul de construire a unui imobil tip locuinţă însoţit de procesul-verbal de predare–primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;

B. Consimţământul scris de primire în spaţiu al găzduitorului, însoţit de actul de proprietate al acestuia.

Interacționează cu noi apelând numărul unic de Call-Center sau prin email info@deps4.ro