Evidenţa Persoanelor

ANUNȚ
ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR!

Conform prevederilor art. 321 alin. (2) din Codul Civil: ,,oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară, în condițiile legii, a unui imobil ca locuință a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului,,.
Conform prevederilor art. 322 alin. (1) din Codul Civil:,, fără consimțământul scris al celuilalt soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteia,,.
ASTFEL, ÎN CAZUL ÎN CARE IMOBILUL A FOST NOTIFICAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ CA LOCUINȚĂ A FAMILIEI, PENTRU DEPUNEREA ACTELOR DOCUMENTELOR ÎN VEDEREA EMITERII ACTULUI DE IDENTITATE ESTE NECESAR CONSIMȚĂM NTUL SCRIS AL AMBILOR SOȚI, CARE VOR PREZENTA DOCUMENTUL (ex: extrasul de carte funciară)

Termenul de eliberare a actelor de identitate este de cel mult 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor.

Termenul de producție al cărților de identitate este de 5 zile lucrătoare.

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate stabilit la nivelul Direcției Generale de Evidență a Personelor Sector 4 este:

 • 10 zile lucrătoare pentru eliberarea cărților de identitate
 • 7 zile lucrătoare pentru eliberarea cărților de identitate provizorii
 • 7 zile lucrătoare pentru eliberarea vizei de reședință
 • 3 zile lucrătoare pentru cazurile de urgență
 • 30 zile lucrătoare pentru cărțile de identitate provizorii solicitate pentru motivul lipsă dovadă adresă domiciliu, acestea necesitând verificări în teren;

NOTĂ: Se consideră URGENȚĂ situațiile legate de motive medicale, desplasare urgentă în alte localități sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni bancare / notariale / poștale etc.

Documente necesare privind evidenţa persoanelor

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

 1. Certificat de naştere copil în original şi copie;
 2. Actul de identitate al părintelui sau reprezentantului legal care însoţeşte minorul, acest document făcând dovada adresei de domiciliu;
 3. Certificat de căsătorie al părinţilor sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, în original şi copie;
 4. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 Lei achitată la Of. Poştal Sector 4, automatele de plata Selfpay și online, plati.deps4.ro;

Precizări:

 1. În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.
 2. Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 2. Certificatul de naştere, original şi copie;
 3. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 4. Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
 5. Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate in valoare de 7 lei achitata la Of. Postal Sector 4, online sau la aparatele Selfpay.

Precizări:

 1. Declaratia mentionata la pct. 4 se da in prezenta personalului S.P.C.E.P. ori dupa caz, a celui consular care primeste cererea de eliberare a actului de identitate.

Expirare, modificare date stare civilă, deteriorare, pierdere, furt, preschimbare

 1. Cerere tip de eliberare a actului de identitate;
 2. Actul de identitate;
 3. Certificat de naştere în original şi copie;
 4. Certificat de căsătorie, hotărâri de divorţ definitive şi irevocabile, alte documente privind modificare numelui / prenumelui în original şi copie;
 5. Documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, în original şi copie;
 6. Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate in valoare de 7 lei achitata la Of. Postal Sector 4, online sau la aparatele Selfpay.

Precizări:

 1. În situaţia în care solicitantului cererii de eliberare a actului de identitate nu este titularul documentelor cu care se face dovada adresei de domiciliu, este necesară şi prezenţa proprietarului cu actul de identitate;
 2. În cazul furtului, solicitantul trebuie să prezinte dovada eliberată de către organul de poliţie, pe raza căruia a fost declarat furtul.
 3. În situatia in care, proprietarul(gazduitorul), nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public (sa nu depaseasca 3 luni de zile) sau la misiunea diplomatica sau oficiul cosnular al romaniei din strainatate (sa nu depaseasca 6 luni de zile)
 4. În cazul pierderii pentru persoanele care nu au preluata imaginea faciala in R.N.E.P trebuie sa prezinte un document oficial cu fotografie de data recenta-permis de conducere, original si copie sau pasaport, original si copia filei cu imaginea si datele solicitantului.


Schimbarea domiciliului

 1. Cerere tip de eliberare a actului de identitate;
 2. Actul de identitate;
 3. Certificat de naştere în original şi copie;
 4. Certificat de căsătorie, hotărâri de divorţ definitive şi irevocabile, alte documente privind modificare numelui / prenumelui în original şi copie;
 5. Certificate de naştere copii sub 14 ani în original şi copie;
 6. Documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu în original şi copie;
 7. Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate in valoare de 7 lei achitata la Of. Postal Sector 4, online sau la aparatele Selfpay.

Precizări:

 1. În situaţia în care solicitantului cererii de eliberare a actului de identitate nu este titularul documentelor cu care se face dovada adresei de domiciliu, este necesară şi prezenţa proprietarului cu actul de identitate;
 2. În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, declaraţia poate fi dată la notarul public sau la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate

Schimbare domiciliu din străinătate în România

 1. Cerere tip de eliberare a actului de identitate din străinătate în România;
 2. Paşaport românesc (valabil sau expirat) care atestă statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, în original şi copie;
 3. Certificat de naştere în original şi copie;
 4. Certificat de căsătorie, hotărâri de divorţ definitive şi irevocabile, alte documente privind modificare numelui / prenumelui în original şi copie;
 5. Certificate de naştere copii sub 14 ani în original şi copie;
 6. Documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu în original şi copie;
 7. Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate in valoare de 7 lei achitata la Of. Postal Sector 4, online sau la aparatele Selfpay.

Precizări:

 1. În situaţia în care solicitantului cererii de eliberare a actului de identitate nu este titularul documentelor cu care se face dovada adresei de domiciliu, este necesară şi prezenţa proprietarului cu actul de identitate.

Dobândirea cetăţeniei române

 1. Certificatul de cetăţenie română eliberat potrivit legii, original şi două copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetăţeniei române se face cu certificatul de cetăţenie română sau, după caz, cu certificatul de naştere românesc al minorului, însoţit de certificatul de cetăţenie al unuia dintre părinţi;
 2. Certificatele de stare civilă româneşti ale solicitantului, de naştere şi, după caz, de căsătorie, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie;
 3. Certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/ irevocabilă, după caz, original şi copie; în cazul în care cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 4. Extrasul de carte funciară sau documentul, în original şi fotocopie, cu care se face dovada adresei de domiciliu;
 5. Un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin ori, după caz, documentul prevăzut la g), original şi copie;
 6. Dovada achitării contravalorii actului de identitate;
 7. Documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, original şi copie, după caz.
 8. Chitanța reprezentand contravaloarea cărții de identitate în valoare de 7 lei achitată la Of. Postal Sector 4, online sau la aparatele Selfpay.

Precizări:

 1. In situatia în care, proprietarul(găzduitorul), nu se poate prezenta, declarația poate fi dată la notarul public (sa nu depășească 3 luni de zile) sau la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate (sa nu depășească 6 luni de zile).

Cartea de identitate provizorie

Se eliberează atunci când:

 1. Solicitantul nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate

Documente necesare

 1. Cerere pentru eliberarea cărţii de identitate;
 2. Actul de identitate;
 3. 2 fotografii mărimea 3/4cm având la bază o bandă albă de 7 mm;
 4. Certificat de naştere în original şi copie;
 5. Certificat de căsătorie, hotărâri de divorţ definitive şi irevocabile, alte documente privind modificare numelui / prenumelui în original şi copie;
 6. Documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu în original şi copie;
 7. Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate in valoare de 1 leu achitata la Of. Postal Sector 4, online sau la aparatele Selfpay.

Precizări:

 1. În situaţia în care solicitantului cererii de eliberare a actului de identitate nu este titularul documentelor cu care se face dovada adresei de domiciliu, este necesară şi prezenţa proprietarului cu actul de identitate.

Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţă în România

 1. Cerere tip de eliberare a cărţii de identitate provizorii cu domiciliul în străinătate şi reşedinţă în România;
 2. Paşaport românesc valabil care atestă statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, în original şi copie;
 3. 2 fotografii mărimea 3/4cm având la bază o bandă albă de 7 mm;
 4. Certificate de naştere în original şi copie;
 5. Certificat de căsătorie, hotărâri de divorţ definitive şi irevocabile, alte dcumente privind modificare numelui / prenumelui în original şi copie;
 6. Certificate de naştere copii sub 14 ani, în copie şi original;
 7. Documentele cu care se face dovada adresei de reşedinţă în original şi copie;
 8. Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate in valoare de 1 leu achitata la Of. Postal Sector 4, online sau la aparatele Selfpay.

Precizări:

 1. În situaţia în care solicitantului cererii de eliberare a actului de identitate provizoriu cu reşedinţă în România nu este titularul documentelor cu care se face dovada adresei de reşedinţă, este necesară şi prezenţa proprietarului cu actul de identitate.

Stabilirea reşedinţei

 1. Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
 2. Actul de identitate al solicitantului;
 3. Documentele cu care se face dovada adresei de reşedinţă în original şi copie;

Precizări:

 1. În situaţia în care solicitantului cererii de stabilire a reşedinţei nu este titularul documentelor cu care se face dovada adresei de reşedinţă este necesară şi prezenţa proprietarului cu actul de identitate.

Furnizarea unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor este reglementată de OUG nr. 97/2005, republicată, cu modificările si completările ulterioare şi Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 1. Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate in valoare de 1 leu achitata la Of. Postal Sector 4, online sau la aparatele Selfpay.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:

 1. Acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;
 2. Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a) sau după caz, la lit. d);
 3. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;
 4. Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţie de locuinţă;
 5. Actul de identitate al unuia dintre părinţii sau al reprezentantului său legal ori actul de încredinţare, însoţit, după caz, de umul din actele prevăzute la lit. a) – d), în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.


Dovada domiciliului se poate face cu unul din următoarele documente:

A. Acte încheiate în condiţii de validitate privind titlul locativ, pot fi reprezentate de unul dintre următoarele documente:

  1. Contract de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă(însoţit de procesul-verbal de predare-primire-recepţie a locuinţei, după caz);
  2. Contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
  3. Contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de habitaţie, sau uzufruct-viager , situaţie în care , solicitantului îi va fi necesar pe lângă contract şi acordul deţinătorului uneia dintre clauzele prezentate mai sus, din care să rezulte că este de accord cu eliberarea actului de identitate al solicitantului la adresa respectivă;
  4. Contractul de schimb de locuinţe:
  5. Contractul(convenţia) de partaj voluntar (dacă a fost înscris în Registrul de Transcripţiuni Imobiliare);
  6. Contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
  7. Contractul de închiriere care are ca obiect un imobil tip locuinţă privind fondul locativ de stat:
  8. Certificatul de moştenitor;
  9. Hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă (dacă a fost înscris în Registrul de Transcripţiuni Imobiliare);
  10. Autorizaţia de construcţie ori contractul de construire a unui imobil tip locuinţă însoţit de procesul-verbal de predare–primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;

B. Consimţământul scris de primire în spaţiu al găzduitorului, însoţit de actul de proprietate al acestuia.


Modele de cereri – Evidența Populației