Evidenţa Persoanelor

Documente necesare privind evidenţa persoanelor

Prima eliberare a actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

 • cerere tip de eliberare a actului de identitate semnată de minor cât şi de părinte (reprezentant legal);
 • certificat de naştere copil în original şi copie;
 • actul de identitate al părintelui sau reprezentantului legal care însoţeşte minorul, acest document făcând dovada adresei de domiciliu;
 • certificat de căsătorie al părinţilor sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, în original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 Lei achitată la Of. Poştal Sector 4;

Precizări:

 • În situaţia în care părintele sau reprezentantul legal nu este titularul documentelor cu care face dovada adresei de domiciliu este necesară şi prezenţa proprietarului cu actul de identitate.
 • În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.
 • Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
 • fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 Lei achitată la Of. poştal Sector 4;

Expirare, modificare date stare civilă, deteriorare, pierdere, furt, preschimbare

 • cerere tip de eliberare a actului de identitate;
 • actul de identitate şi cartea de alegător după caz;
 • certificat de naştere în original şi copie;
 • certificat de căsătorie, certificat deces soţ, hotărâri de divorţ definitive şi irevocabile, alte documente privind modificare numelui / prenumelui în original şi copie;
 • documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, în original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 Lei achitată la Of. poştal Sector 4;

Precizări:

 • În situaţia în care solicitantului cererii de eliberare a actului de identitate nu este titularul documentelor cu care se face dovada adresei de domiciliu, este necesară şi prezenţa proprietarului cu actul de identitate;
 • În cazul furtului, solicitantul trebuie să prezinte dovada eliberată de către organul de poliţie, pe raza căruia a fost declarat furtul.
 • În cazul pierderii, solicitantul să prezinte un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original şi copie.

Schimbarea domiciliului

 • cerere tip de eliberare a actului de identitate;
 • actul de identitate şi cartea de alegător după caz;
 • certificat de naştere în original şi copie;
 • certificat de căsătorie, certificat deces soţ, hotărâri de divorţ definitive şi irevocabile, alte documente privind modificare numelui / prenumelui în original şi copie;
 • certificate de naştere copii sub 14 ani în original şi copie;
 • documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu în original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 Lei achitată la Of. poştal Sector 4;

Precizări:

 • În situaţia în care solicitantului cererii de eliberare a actului de identitate nu este titularul documentelor cu care se face dovada adresei de domiciliu, este necesară şi prezenţa proprietarului cu actul de identitate;
 • În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, declaraţia poate fi dată la notarul public sau la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate

Schimbare domiciliu din străinătate în România

 • cerere tip de eliberare a actului de identitate din străinătate în România;
 • paşaport românesc (valabil sau expirat) care atestă statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, în original şi două copii;
 • certificat de naştere în original şi copie;
 • certificat de căsătorie, certificat deces soţ, hotărâri de divorţ definitive şi irevocabile, alte documente privind modificare numelui / prenumelui în original şi copie;
 • certificate de naştere copii sub 14 ani în original şi copie;
 • documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu în original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 Lei achitată la Of. poştal Sector 4;

Precizări:

 • În situaţia în care solicitantului cererii de eliberare a actului de identitate nu este titularul documentelor cu care se face dovada adresei de domiciliu, este necesară şi prezenţa proprietarului cu actul de identitate.

Dobândirea cetăţeniei române

 • cerere tip de eliberare a actului de identitate din străinătate în România;
 • certificat constatator privind dobândirea cetăţeniei române eliberat de Autoritatea Naţională Pentru Cetăţenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, în original şi copie;
 • permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini, în original şi copie;
 • un document cu fotografie cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere, act de identitate străin, în original şi copie
 • certificat de căsătorie în original şi copie;
 • certificate de naştere copii sub 14 ani, original şi copie;
 • documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu în original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 Lei achitată la Of. poştal Sector 4;

Precizări:

 • În situaţia în care solicitantului cererii de eliberare a actului de identitate nu este titularul documentelor cu care se face dovada adresei de domiciliu, este necesară şi prezenţa proprietarului cu actul de identitate.

Cartea de identitate provizorie

Se eliberează atunci când:

 • solicitantul nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate

Documente necesare

 • cerere pentru eliberarea cărţii de identitate;
 • actul de identitate şi cartea de alegător;
 • 3 fotografii mărimea 3/4cm având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • certificat de naştere în original şi copie;
 • certificat de căsătorie, certificat deces soţ, hotărâri de divorţ definitive şi irevocabile, alte documente privind modificare numelui / prenumelui în original şi copie;
 • documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu în original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 1 Leu achitată la Of. poştal Sector 4;

Precizări:

 • În situaţia în care solicitantului cererii de eliberare a actului de identitate nu este titularul documentelor cu care se face dovada adresei de domiciliu, este necesară şi prezenţa proprietarului cu actul de identitate.

Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţă în România

 • cerere tip de eliberare a cărţii de identitate provizorii cu domiciliul în străinătate şi reşedinţă în România;
 • paşaport românesc valabil care atestă statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, în original şi copie;
 • 3 fotografii mărimea 3/4cm având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • certificate de naştere în original şi copie;
 • certificat de căsătorie, certificat deces soţ, hotărâri de divorţ definitive şi irevocabile, alte dcumente privind modificare numelui / prenumelui în original şi copie;
 • certificate de naştere copii sub 14 ani, în copie şi original;
 • documentele cu care se face dovada adresei de reşedinţă în original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 1 Leu achitată la Of. poştal Sector 4;

Precizări:

 • În situaţia în care solicitantului cererii de eliberare a actului de identitate provizoriu cu reşedinţă în România nu este titularul documentelor cu care se face dovada adresei de reşedinţă, este necesară şi prezenţa proprietarului cu actul de identitate.

Stabilirea reşedinţei

 • cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • certificate de naştere copii sub 14 ani care işi stabilesc reşedinţa cu solicitantul, în original şi copie;
 • documentele cu care se face dovada adresei de reşedinţă în original şi copie;

Precizări:

 • În situaţia în care solicitantului cererii de stabilire a reşedinţei nu este titularul documentelor cu care se face dovada adresei de reşedinţă este necesară şi prezenţa proprietarului cu actul de identitate.

Furnizări de date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor în conformitate cu prevederile Legii 677 / 2001

 • taxă 1 Leu pentru furnizări de date achitată la Of. Poştal Sector4;

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:

 • acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;
 • declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a) sau după caz, la lit. d);
 • declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;
 • documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţie de locuinţă;
 • actul de identitate al unuia dintre părinţii sau al reprezentantului său legal ori actul de încredinţare, însoţit, după caz, de umul din actele prevăzute la lit. a) – d), în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.


Dovada domiciliului se poate face cu unul din următoarele documente:

 • acte încheiate în condiţii de validitate privind titlul locativ, pot fi reprezentate de unul dintre următoarele documente:
  • contract de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă(însoţit de procesul-verbal de predare-primire-recepţie a locuinţei, după caz);
  • contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
  • contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de habitaţie, sau uzufruct-viager , situaţie în care , solicitantului îi va fi necesar pe lângă contract şi acordul deţinătorului uneia dintre clauzele prezentate mai sus, din care să rezulte că este de accord cu eliberarea actului de identitate al solicitantului la adresa respectivă;
  • contractul de schimb de locuinţe:
  • contractul(convenţia) de partaj voluntar (dacă a fost înscris în Registrul de Transcripţiuni Imobiliare);
  • contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
  • contractul de închiriere care are ca obiect un imobil tip locuinţă privind fondul locativ de stat:
  • certificatul de moştenitor;
  • hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă (dacă a fost înscris în Registrul de Transcripţiuni Imobiliare);
  • autorizaţia de construcţie ori contractul de construire a unui imobil tip locuinţă însoţit de procesul-verbal de predare–primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
 • consimţământul scris de primire în spaţiu al găzduitorului, însoţit de actul de proprietate al acestuia.

Modele de cereri – Evidența Populației