Cadrul legal de organizare și funcționare

Cadrul legal de organizare și funcționare

 • Ordonanta nr. 84/2001
  privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG nr. 97/2005
  privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 119/1996
  cu privire la actele de stare civila, modificata si completata prin Legea nr. 117/2006.
 • Ordonanta nr. 41/2003
  privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, aprobata prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 112/1997
  privind organizarea activitatii de eliberare a cartilor de identitate, procedura de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate actuale, precum si aspectele privind termenele de valabilitate ale acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 220/2006
  pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea si transmiterea in strainatate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civila, precum si a datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane;
 • HOTĂRÂREA nr. 64 din 26 ianuarie 2011
  pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civila
 • Legea nr. 544/2001
  privind liberul acces la informatiile de interes public;
 • O.G. nr. 27/2002
  privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 53/2003
  Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.


 • Hotărârea nr. 295/2021
  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil – Guvernul României
 • REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016
  privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE)
 • Ordonanța de Urgență nr. 57/2019
  privind Codul administrativ
 • Hotararea Consiliului Local Sector 4 din 30.12.2021